Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2013 13:40

Στόχοι του Έργου

Οι στόχοι επικοινωνίας για το ΕΡΓΟ «ΜΠΟΥΚΙ»

Οι στόχοι επικοινωνίας για το Έργο «ΜΠΟΥΚΙ» συνάδουν με τους στόχους των επιμέρους Δράσεων που αναφέρονται παραπάνω και εξειδικεύονται ως εξής:

 • Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ως εκ τούτου συμμετοχή ωφελουμένων οι οποίοι προέρχονται από ομάδα που βρίσκεται σε κοινωνικό αποκλεισμό, με χαμηλά επίπεδα δυνατότητας επικοινωνίας και ενημέρωσης εξαιτίας μίας σειράς παραμέτρων που στοιχειοθετούν τον αποκλεισμό τους όπως το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, ο κοινωνικός ρατσισμός, ο χαμηλός έως ανύπαρκτος βαθμός κοινωνικοποίησης κλπ.
 • Γνωστοποίηση της Πράξης και πληροφόρηση γύρω από τις βασικές παραμέτρους και τους στόχους της ώστε να επιτευχθεί η διευκόλυνση της αποδοχής και υποστήριξής της.
 • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ομάδας στόχου που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στην Πράξη.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία.
 • Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνεργίας των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.
 • Προβολή των θετικών συνεπειών από την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε Σχεδίου.
 • Ισότιμη προβολή της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚΤ στην υλοποίηση της Δράσης ως μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την πραγματική σύγκλιση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στοχοθετούμενο κοίνο

Βάσει των ειδικών στόχων του Έργου, στα στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται οι:

 •  Οι άμεσα ωφελούμενοι
 •  Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς
 •  Η ευρύτερη τοπική κοινωνία
 •  Οι Διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders)

Συγκεκριμένα, η στοχοθεσία του κοινού αναλύεται ως εξής:

 •   Οι άμεσα ωφελούμενοι : άνεργοι, άνδρες και γυναίκες που ανήκουν στον πληθυσμό της ομάδας στόχου των ΡΟΜΑ
 •  Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Σχεδίου : επαγγελματικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί φορείς (κοινωνικοί εταίροι), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα (επαγγελματική κατάρτιση, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης κλπ.), οι τοπικές επιχειρήσεις.
 •  Η ευρύτερη τοπική κοινωνία: Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, κάτοικοι της περιοχής υλοποίησης του Σχεδίου
 •  Διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders): Διαμορφωτές Γνώμης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ, σε Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην ευρύτερη περιοχή.

  Η συμβολή των ΜΜΕ στην επιτυχία του Έργου

Σημαντικός για την αποτελεσματικότερη επιτυχία των επικοινωνιακών μηνυμάτων είναι και ο πολλαπλασιασμός της πληροφόρησης, μέσω των κατάλληλων φορέων ή οργανισμών.

Το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβουν κατά περίπτωση:

 •  Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α' και β' βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) και
 • Oι εκπρόσωποι των ΜΜΕ

Οι Διαμορφωτές Γνώμης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ, σε Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην ευρύτερη περιοχή, μπορούν να συμβάλλουν στην:

 •  Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
 •  Προβολή της διαφάνειας σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου
 •  Γενική Γνώση και κατανόηση της Ταυτότητας του ΕΠ και του Έργου ειδικότερα
 •  Στην διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στην ομάδα στόχο των ΡΟΜΑ
 •  Στην υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης που θα ιδρύσουν οι ωφελούμενοι του Έργου και στην επιτυχία του εγχειρήματος, ώστε οι άνεργοι ΡΟΜΑ να αποκτήσουν μία νόμιμη και προσοδοφόρο εργασία