Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2010 12:14

ΟΠΑΑΧ ΕΚΤ Κάτω Ολύμπου - Κισσάβου

logo_opaax_ekt

Η Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΑΝΕΛΚΙΣ Α.Ε» ανέλαβε να διαμορφώσει ένα σχέδιο ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στο Ν. Λάρισας, για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σε συνεργασία με Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) που αποτελείται από τους Δήμους Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Μελιβοίας, Αγιάς, Λακέρειας, Νέσσωνος και  Μακρυχωρίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ο.Π.Α.Α.Χ. - Ε.Κ.Τ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  και υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Μέτρου 2.9 ««ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΚΤ»», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου», στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) 2004-2006 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα  «ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ » στοχεύει -μέσα  από μια πολυεπίπεδη παρέμβαση -  στην τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, στην  καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας που πλήττει κυρίως τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμών και αποτελεί μείζον πρόβλημα, η δε περιθωριοποίησή τους απειλεί τον κοινωνικό ιστό, και στην  προώθηση ίσων ευκαιριών των ωφελουμένων που διαμένουν στους  δήμους παρέμβασης του σχεδίου.

Οι Βασικές Αρχές των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών -Μειονεκτικών Περιοχών ήταν:

 • Ο Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
 • Η Τοπική Διάσταση
 • Η Εταιρικότητα

Οι τομείς στους οποίους αναπτύχθηκαν οι σχετικές πολιτικές για την απασχόληση συνδέονται με:

 • Την οικονομική και αναπτυξιακή διοίκηση
 • Την Κοινωνική οικονομία
 • Την Κοινωνική διάσταση
 • Τον Αγροτικό χώρο
 • Το Περιβάλλον - την Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Τον Πολιτισμό

Οι ενέργειες / δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος είναι:

Α) Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική Πραγματοποιήθηκε με την μορφή ατομικών συνεδριών σε 28 ωφελούμενους του προγράμματος με στόχο την υποστήριξή τους προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής
που είναι μια επιστημονικά θεμελιωμένη βοήθεια που παρέχεται στο άτομο για να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να προσανατολιστεί σε μια χρήσιμη ζωή, περιλάμβαναν την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων προκειμένου να μπορούν να χειρίζονται τον εαυτό τους με τρόπο αυτοδύναμο, να επικοινωνούν δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο, να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, να αναπτύξουν τη δημιουργική έκφραση και τις δεξιότητές τους. Ειδικότερα περιελάμβαναν:

 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος,
 • Προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον
 • Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
 • Βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και 6 μήνες μετά το πέρας όλων των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν
 • Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται κυρίως:

 • Στην προώθηση των ίσων ευκαιριών
 • Στην στήριξη της επιχειρηματικότητας
 • Στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων
 • Ο εξειδικευμένος προσανατολισμός

Άμεσα ωφελούμενοι από το Σχέδιο ήταν:

 • Άνεργοι
 • Εργαζόμενοι
 • Υποαπασχολούμενοι

Β) Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση
Η ενέργεια  Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση αφορά δέσμη ενεργειών με στόχο την προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανέργων /εργαζομένων/ υποαπασχολούμενων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης, αλλά και των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης Παραγωγή εντύπων προβολής, ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Γ) Η Δικτύωση
Η ενέργεια  Δικτύωση αφορά στη δημιουργία «δεσμών» μεταξύ  των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν, μέσω των ΟΠΑΑΧ,  Leader καθώς και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

 • Δημιουργία- ανανέωση ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Δημιουργία και Λειτουργία δικτύου  Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΚΙΣ»
 • Δημιουργία - έκδοση φυλλαδίου-χάρτου του δικτύου.

Δ) Κατάρτιση
120 άνεργοι και υποαπασχολούμενοι παρακολούθησαν προγράμματα Κατάρτισης (που προκηρύχθηκαν από τη Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας) σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και σε θέματα που έχουν άμεση συνέργια με τις επενδύσεις του Ο.Π.Α.Α.Χ. και τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή (μεταποίηση -Τυποποίηση και εν γένει προώθηση αγροτικών προϊόντων, σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικές στη διαχείριση και διοίκηση των ΜΜΕ, επεξεργασία υλικών, όπως ψηφιδωτά).

Ε)  Επιδότηση της απασχόλησης
Στα προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. απορροφήθηκαν:

 • 9 άνεργοι με (STAGE) με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και  δεξιοτήτων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας και
 • 5 άνεργοι με το πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ). Οι παραπάνω ωφελούμενοι απορροφήθηκαν κυρίως, από Ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και Οργανισμούς των Δήμων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα.
 • Επίσης, μέσω του προγράμματος, ωφελήθηκε 1 νέος ελεύθερος επαγγελματίας (ΝΕΕ) που επιδοτήθηκε και δημιούργησε την δική του Μικρομεσαία Επιχείρηση, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (9.000 ευρώ) στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνικοοικονομικών φορέων.

Μέλη της  Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ είναι:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ