Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2010 12:17

ΟΠΑΑΧ ΕΚΤ Β.Α. Τμήματος Ν. Λάρισας

Η Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΑΝΕΛΚΙΣ Α.Ε» ανέλαβε να διαμορφώσει ένα σχέδιο Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στο Ν. Λάρισας, για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σε συνεργασία με Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) που αποτελείται από τους Δήμους Ελασσόνας, Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου, Λιβαδίου, Γόννων, Κοιν. Αμπελακίων, Κοιν. Βερδικούσας, Διευρ. Κοιν. Καρυάς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  και υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Μέτρου 2.9 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΚΤ»», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου», στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) 2004-2006 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα  «Ο.Π.Α.Α.Χ. - Ε.Κ.Τ. Β.Α. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» στοχεύει -μέσα  από μια πολυεπίπεδη παρέμβαση - στην τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, στην  καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας που πλήττει κυρίως τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμών και αποτελεί μείζον πρόβλημα, η δε περιθωριοποίησή τους απειλεί τον κοινωνικό ιστό, και στην  προώθηση ίσων ευκαιριών των ωφελουμένων που διαμένουν στους  δήμους παρέμβασης του σχεδίου.

Οι Βασικές Αρχές των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών - Μειονεκτικών Περιοχών ήταν:

 • Ο Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
 • Η Τοπική Διάσταση
 • Η Εταιρικότητα

Οι τομείς στους οποίους αναπτύχθηκαν οι σχετικές πολιτικές για την απασχόληση συνδέονται με:

 • Την οικονομική και αναπτυξιακή διοίκηση
 • Την Κοινωνική οικονομία
 • Την Κοινωνική διάσταση
 • Τον Αγροτικό χώρο
 • Το Περιβάλλον - την Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Τον Πολιτισμό

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος είναι:

Α)
Συμβουλευτική
Η  Συμβουλευτική
με την παροχή ατομικών συνεδριών σε 28 ωφελούμενους του προγράμματος με στόχο την υποστήριξή τους προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής περιλάμβαναν την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων προκειμένου να μπορούν να χειρίζονται τον εαυτό τους με τρόπο αυτοδύναμο, να επικοινωνούν δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο, να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, να αναπτύξουν τη δημιουργική έκφραση και τις δεξιότητές τους. Ειδικότερα:

 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα
 • Εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος,
 • Προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον
 • Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
 • Βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και 6 μήνες μετά το πέρας όλων των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν

Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται κυρίως:

 • Στην προώθηση των ίσων ευκαιριών
 • Στην στήριξη της επιχειρηματικότητας
 • Στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων
 • O εξειδικευμένος προσανατολισμός

Άμεσα ωφελούμενοι από το Σχέδιο ήταν:

 • Άνεργοι
 • Εργαζόμενοι
 • Υποαπασχολούμενοι

Β) Η Δράση Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση
Η ενέργεια  Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση αφορά δέσμη ενεργειών με στόχο την προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανέργων/ εργαζομένων/ υποαπασχολούμενων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης, αλλά και των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Γ) Η Δράση Δικτύωση
Η ενέργεια  Δικτύωση ως στόχο έχει τη δημιουργία «δεσμών» μεταξύ  των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν, μέσω των ΟΠΑΑΧ,  Leader καθώς και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Δημιουργία - ανανέωση ιστοσελίδας του προγράμματος.

Δημιουργία και Λειτουργία άτυπου δικτύου κοινωνικής και Τοπικής Οικονομίας με σκοπό την προώθηση Τοπικών προϊόντων.

Δημιουργία - έκδοση φυλλαδίου διαφημιστικής προβολής του δικτύου.

Δ) Κατάρτιση
135 άνεργοι και υποαπασχολούμενοι παρακολούθησαν 9 προγράμματα Κατάρτισης (προκηρύχθηκαν από τη Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας) σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε θέματα που έχουν άμεση συνέργια με τις επενδύσεις του Ο.Π.Α.Α.Χ. και τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή (τουριστικά επαγγέλματα, μεταποίηση -Τυποποίηση και εν γένει προώθηση αγροτικών προϊόντων, management, επεξεργασία υλικών, όπως ψηφιδωτά).

Ε)  Επιδότηση της απασχόλησης

Στα προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. απορροφήθηκαν 12 άνεργοι με (STAGE) με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και  δεξιοτήτων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας, από Ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και Οργανισμούς των Δήμων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα.


Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) Β.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνικοοικονομικών φορέων

Μέλη της  Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων Β.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ είναι:

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ