ΟΠΑΑΧ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ)

Από το Υπουργείο Γεωργίας επιλέχθηκαν 40 περιοχές στην Ελλάδα και 13 Δομές Στήριξης για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δύο από αυτές τις περιοχές βρίσκονται στο Νομό Λάρισας και είναι οι κάτωθι:
 • Βορειο - Ανατολικό τμήμα του Νομού Λάρισας
 • Η περιοχή Κάτω Ολύμου και Κισσάβου
Η Δομή Στήριξης για την υλοποίηση και παρακολούθηση των παραπάνω προγραμμάτων στον Νομό Λάρισας, είναι η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε.

Στόχοι του προγράμματος είναι :
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής
 • Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου
 • Η διάσωση και διαφύλαξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, (αγρότες και μη, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς και ΟΤΑ) να καταθέσουν προτάσεις που θα έχουν σχέση:
 • Με τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες
 • Με υπηρεσίες στην αγροτική οικονομία / πληθυσμό
 • Με διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων
 • Με επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • Με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος
 • Με την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία της αγροτικής κληρονομιάς κλπ
Η επιχορήγηση των φορέων κυμαίνεται μεταξύ 50% έως και 100% ανάλογα με τη δράση και τον φορέα.