Παρασκευή, 22 Οκτώβριος 2010 14:35

ΟΠΑΑΧ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 - 2006".
Οι Στρατηγικοί και Αναπτυξιακοί Στόχοι για την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006, όπως αναλύονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006", είναι τρεις:
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία.
  • Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.
Το Ε. Π. "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006" είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα που αφορά το σύνολο της Χώρας. Η συνολικά διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για το διάστημα 2000-2006 ανέρχεται 1.776 εκατομ. ΕΥΡΩ, ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) είναι 1.233 εκατομ. ΕΥΡΩ.

Οι συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας.

ΑΞΟΝΑΣ 1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης
ΑΞΟΝΑΣ 2
Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος
ΑΞΟΝΑΣ 3
Η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού
ΑΞΟΝΑΣ 4
Η βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
ΑΞΟΝΑΣ 5
Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν
ΑΞΟΝΑΣ 6
Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
ΑΞΟΝΑΣ 7
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Ο άξονας 7 αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα περισσότερα των οποίων βασίζονται στο Άρθρο 33 του Καν. ΕΚ 1257/99, τα οποία εφαρμόζονται σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.