Πέμπτη, 19 Μάιος 2011 09:38

Νομοθεσία

Δείτε και κατεβάστε την βασική νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης της Κ.Π. LEADER+ και τα δικαιολογητικά απόδειξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων