Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 09:00

Leader II

Το πρόγραμμα LEADER των περιοχών Ελασσόνας & Τεμπών – Κισσάβου, δύο περιοχών του νομού Λάρισας με πάμπολλα κοινά γνωρίσματα και συνακόλουθα προβλήματα «αρθρώθηκε» στέρεα πάνω στους στόχους που ανάδειξε η οικονομική θεώρηση της περιοχής εφαρμογής και αναφέρονται πιο πάνω.
Οι παρεμβάσεις του «στεγάστηκαν» σε έξι μέτρα - άξονες του σκέλους Β΄ με αντίστοιχες επί μέρους δράσεις ανά μέτρο.
Συγκεκριμένα :

  • Μέτρο 1 : (Τεχνική στήριξη του φορέα υλοποίησης)
  • Μέτρο 2 : (Κατάρτιση πληθυσμού σε θέματα που συνδέονται άμεσα με τους γενικούς στόχους του προγράμματος και τον προσανατολισμό σε πρακτικές και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης).
  • Μέτρο 3 : ( Παρεμβάσεις για τον «εμπλουτισμό» του αγροτουρισμού της περιοχής με την δημιουργία νέων υποδομών ή βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών φιλοξενίας. Παράλληλη τόνωση δράσεων με κατεύθυνση την δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Μέτρο 4 : ( Παρεμβάσεις ενίσχυσης νέων τοπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκσυγχρονισμός υφισταμένων).
  • Μέτρο 5 : (Παρεμβάσεις για την τυποποίηση , αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων παραγωγής).
  • Μέτρο 6 : (Παρεμβάσεις για την ανάδειξη τοπίων φυσικής ομορφιάς και την διατήρηση – αποκατάσταση της ζωντανής ιστορίας των περιοχών, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς).