Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 09:35

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»H «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές - φυσικά & νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
Ελασσόνα 17/7/2012
Αριθμ. Πρωτ. 349

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4.
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
Με την παρούσα πρόσκληση, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές - φυσικά & νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπο-μέτρο

Δράση

Ενδεικτικό Συνολικό κόστος

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

L123

L123α  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων.

797.164,20

398.582,10

L123

L123β  Αύξηση της αξίας  των δασοκομικών προϊόντων.

600.000,00

300.000,00

L311

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

30.963,02

15.481,51

L311

L311-3  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

500.000,00

250.000,00

L311

L311-4  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου( εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

121.338,65

60.669,33

L311

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.

121.000,00

60.500,00

L311

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

100.000,00

50.000,00

L311

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

140.000,00

70.000,00

L312

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.

782.094,00

391.047,00

L312

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

283.957,35

141.978,68

L312

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση.

339.690,62

169.845,31

L312

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

101.530,00

50.765,00

L313

L313-5 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

1.000.000,00

500.000,00

L313

L313-6  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.

837.727,22

418.863,61

L313

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου( εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

720.000,00

360.000,00

Β. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της. Την παρούσα Πρόσκληση, με τα Παραρτήματά της, μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., ( Δημ.Χ.Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα και Σωκράτους 111- Λάρισα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε. http://www.aenol.gr

 Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Περίληψης της Πρόσκλησης αποτελεί το Παράρτημα αυτής, στο οποίο περιλαμβάνονται:
• Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
• Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων.
• Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για το Υπομέτρο L123 δράση L123α.
• Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για το Υπομέτρο L123 δράση L123β.
• Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τα Υπομέτρα L311, L312, L313.
• Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L312-5
• Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), διευκρινήσεις επί των κριτηρίων και λίστα ελαχίστων απαιτούμενων δικαιολογητικών.
• Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες.
• Ενδεικτικές προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων, που αποτελούν τμήμα της μελέτης « Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας » ,που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας μας στα πλαίσια του προγράμματος LEADER+.
• Η ΚΥΑ 401/2010, η ΥΑ 1577/22-7-2010, η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 και η ΚΥΑ 3427/9-6-2010 καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών.
• Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER» της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε .

Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:30. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε. : Δημ.Χ.Βλαχοδήμου 1 – 40200 Ελασσόνα και Σωκράτους 111 - 41336 Λάρισα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε ». Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως στην Εταιρεία μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. «Α.Ε.ΝΟ.Λ . Α.Ε.» ή στα τηλέφωνα 24930 25047, 24222 και 2410 284696, 284824 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους: Μπασδέκη Σεβαστή, Μουκίδη Γεώργιο, Χαρταλάμη Αθηνά .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LEADER (ΕΔΠ LEADER)

ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ