Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2010 10:15

1η Πρόσκληση Άξονα 3 (Μέτρο 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»)

Το Μέτρο 313 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Δαπάνη) ανέρχεται σε 387.181.971 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 143.884.743 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Το Μέτρο 313 αποσκοπεί στην βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Δικαιούχοι του Μέτρου 313 είναι:

1. Για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών):
 ΟΤΑ Α΄ βαθμού και οι εταιρίες τους

2. Για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ποσού που αφορά δημόσια δαπάνη 5.000.000 € το οποίο διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές (όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ. 4215/18-05-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) που περιλαμβάνονται στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) των οποίων τουλάχιστον το 51% των μελών τους έχει ενεργοποιήσει, το 2009, εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.