Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2010 09:56

1η Πρόσκληση Άξονα 3 (Μέτρο 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»)

Το Μέτρο 311 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α) και το Ελληνικό Δημόσιο.Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Δαπάνη) ανέρχεται σε 203.555.184 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 75.564.774 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μέτρο 311 αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Στο μέτρο εντάσσονται:

1. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.

2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

3. Ειδικότερα στο πλαίσιο του ποσού που αφορά δημόσια δαπάνη 42.300.000 € το οποίο διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές (όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ. 4215/18-05-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) που περιλαμβάνονται στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3, δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος μέτρου είναι όσοι έχουν ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.