Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 12:05

3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης CLLD / LEADER Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

3η τροποποίηση της πρόσκλησης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για τις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημερομηνία 11/10/2019, 15:00)

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται:

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης , της 1ης τροποποίησης & της 2ης τροποποίησης 19.2 (Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
Κατεβάστε την Πρόσκληση και όλα τα Παραρτήματά της παρακάτω.


 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Πίνακας έντασης ενίσχυσης - Ειδικοί όροι
2. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης
3α. Αίτησης Στήριξης Συμπληρωματικών Στοιχείων
3β. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών
4. Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής ΑΕΝΟΛ
5. Πίνακας Δικαιολογητικών
6. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου
7. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας
8. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis
9. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ
10. Ορισμός ΜΜΕ
11. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
12. Οδηγίες για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία"
13. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας
14. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
15. Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης
16. Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής
17. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
18. Υπόδειγμα Πινακίδας
19. Λογότυπα
20. Παράρτημα Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση της ΑΕΝΟΛ
21. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.
22. Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΕΝΟΛ

  

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ