Τετάρτη, 09 Οκτώβριος 2019 12:39

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1-2019 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ''Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.''», ανακοινώνει τα αναμορφωμένα αποτελέσματα σύμφωνα με την υπ.αρ.133/21-02-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 της ''Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε'' κατόπιν της υπ. αρ. 996/9-9-2019 απόφασης του 3ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο φορέα μας.

Ακολουθούν οι αναμορφωμένοι πίνακες:
1) Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ΘΕΣΗΣ 101 –ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2) Κατάταξης υποψηφίων ΘΕΣΗΣ 101 –ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3) Επιλογής υποψηφίων ΘΕΣΗΣ 101 –ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
4) Αποκλεισθέντων υποψηφίων της ΘΕΣΗΣ 101 –ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών